Tuesday, June 25, 2024
Homeท่องเที่ยววิธีการขอวีซ่า ท่องเที่ยวที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ (แบบละเอียด)

วิธีการขอวีซ่า ท่องเที่ยวที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ (แบบละเอียด)

ขั้นตอนการขอ วีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับการขอวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย ที่มีความต้องการจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั้นจะเป็นการขอวีซ่า ที่มีชื่อว่า “วีซ่าเชงเก้น” เป็นวีซ่าแบบพำนักในระยะสั้นๆ เท่านั้น อนุญาตสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านี้ ใช้เดินทางผ่าน หรือ อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ กลุ่มประเทศเชงเก้น ประเทศอื่นๆได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สูงสุดคือ 3 เดือน หรือ 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท พำนักระยะสั้น ไม่สามารถยื่นเอกสารคำขอล่วงหน้าเกินกว่า 90วันก่อนการเดินทางได้ แต่ต้องยื่นเอกสารสมัครวีซ่า อย่างน้อย 15 วันตามปฏิทิน ก่อนวันที่คุณจะออกเดินทาง ผู้ที่ขอทำวีซ่านั้น จะต้องทำการจองเพื่อนัดหมายสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า และ ทำการสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

สำหรับคนไทยคนไหนที่กำลังหาวิธีทำ Schengen Visa สำหรับเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนอื่นเลยเราจะแบ่งขั้นตอนในการขอวีซ่า ออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกัน ขั้นตอนแรก จะเป็นขั้นตอนในการขอวีซ่า ส่วนขั้นตอนที่สอง จะเป็นขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร

SkyScanner โปรโมชั่น และ ส่วนลด ออนไลน์

ขั้นตอนในการขอวีซ่า

1. ให้คุณเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://www.tlscontact.com/th2ch/login.php?l=th เพื่อจะได้ทราบรายการเอกสาร ที่จำเป็นๆสำหรับการยื่นขอวีซ่า รวมไปถึงการทำการนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารกับ TSLcontact พร้อมกับสามารถติดตามใบสมัครการร้องขอวีซ่าได้

หลังจากที่คุณสร้างบัญชีกับทาง TSLconnect แล้วคุณจะได้รับอีเมลตอบกลับ และถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆ มากกว่า 15 วัน จะถูกลบโดยอัตโนมัติ และ คุณจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่เพื่อยื่นเอกสารสมัครวีซ่า

2. หลังจากที่ทำการกรอกอีเมล และ พาสเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเข้าไปสู่หน้าขั้นตอนการสมัครวีซ่า ซึ่งคุณจะได้เห็นหมายเลขอ้างอิง (TSL Contact No.) ให้ทำการบันทึกเอาไว้ เพื่อจะสามารถโทรไปขอเปลี่ยน หรือ เลื่อนวันนัดหมายกับทาง TSL ได้

3. การยื่นขอวีซ่าจะต้องทำด้วยการป้อนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนที่ขอวีซ่า

กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่นข้อมูลการเดินทาง, ประวัติการยื่นขอวซ่า, ข้อมูลตัวเลือก, ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป

เมื่อกรอกครบแล้วให้ทำการกดบันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครการยื่นขอวีซ่าออกมา ซึ่งข้อมูลที่เรากรอกลงไปนั้นจะปรากฎในแบบฟอร์ม

*ถ้ามีผู้ร่วมทางท่านอื่น ให้ทำแบบเดียวกันจนครบ เสร็จแล้วค่ยกดยืนยัน **อย่ากดยืนยันก่อนถ้ายังกรอกให้ครบ เพราะว่ากดยืนยันไปแล้ว จะไม่สามารถสมัครเพิ่ม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้สมัครอื่นๆ

เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว ให้ทำการกำหนดการนัดหมายกับ TLScontact โดยเลือกวันและเวลาที่ต้องการ เสร็จแล้วเราก็จะได้รับ E-Mail ยืนยันการนัดหมายโดย TSLcontact

4. การขอวีซ่าเชงเก้น ทุกประเทศจะต้องมีการทำประกันภัยการเดินทาง และต้องมีวงเงินประกัน ไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท แต่ละประเทศยังมีการกำหนดบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับอีกด้วย

5. แต่ละช่องทางการยื่นคำร้องขอวีซ่า จะมีขั้นตอนอธิบายอย่างละเอียด คุณสามารถหารายละเอียดทั้งหมดได้ด้วยตัวคุณเองโดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบที่คล้ายๆกัน ก็คือ จองคิว > กรอกเอกสาร > จัดเตรียมเอกสาร และ หลักฐาน > ยื่นเอกสาร และ เก็บข้อมูลชีวภาพ > เรียกสัมภาษณ์ > รอฟังผลการพิจารณา > รับหนังสือเดินทางคืนพร้อมผลการขอวีซ่า

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น

หลักฐานสำคัญ

 1. เอกสารคำร้องขอ เอกสารที่คุณจะต้องพิมพ์ออกมา หรือ กรอกเรียบร้อยแล้ว
 2. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป) และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. สำเนาเอกสารแสดงตัว ได้แก่สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาอื่นๆ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ภาพถ่าย ต้องไม่ยิ้ม และ ไม่มีเส้นผม หรือ อุปกรณ์ใดๆ บังใบหน้า และ ดวงตา
 5. ประกันภัยการเดินทาง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการประกันภัยระหว่างการเดินทาง โดยจะต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท (30,000 ยูโร) และ ต้องทำกับบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การยอมรับเท่านั้น
 6. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ต้องเป็นตั๋วเครื่องบิน ที่เดินทางจากประเทศไทย ไปยังประเทศสมาชิกเชงเก้น และ ต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 7. ใบยืนยันการจองโรงแรม ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศสมาชิกเชงเก้น และ มีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น
 8. ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟ เนื่องจากต้องใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปที่ใช้ระบบรถไฟเป็นหลัก หากไม่มีต้องอธิบายแผนการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าคุณได้วางแผนการเดินทางอย่างไร

หลักฐานสำคัญ ในกรณีมีรายได้เป็นของตัวเอง

เอกสารรับรองการทำงาน

 • กรณีเป็นพนักงาน ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีข้อมูลชื่อองค์กรที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันเริ่มทำงาน และ ควรมีการระบุจุดหมายปลายทางช่วงวันเดินทาง จนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศ
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้า หรือ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

รายการเดินบัญชีเงินฝาก

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ปรับรายการเดินบัญชีถึงปัจจุบันถึงย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ควรมีเงินฝากที่เพียงพอต่อการแสดงให้เห็นว่าสามารถพำนักอยู่ในยุโรปได้อย่างไม่มีปัญหา ทาง bookings.co.th แนะนำว่าคุณควรจะแสดงเงินฝากเกิน 50,000 บาท ขึ้นไป หรือขอรายการ เดินบัญชีที่ได้รับการประทับตราจากธนาคาร หรือ ขอเอกสารแสดงข้อมูลทางบัญชี การันตีเงินฝากของคุณเป็นภาษาอังกฤษ

สลิปเงินเดือน

 • กรณีมีรายได้เป็นประจำ ให้แนบสลิปย้อนหลัง 6 เดือน โดยยอดเงินสุทธิในสลิปจะต้องสอดคล้องกับรายการเดินบัญชีเงินฝากด้วย

หลักฐานสำคัญ กรณีไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง

หลักฐานแสดงรายได้ของคู่สมรส

 • กรณีเป็นคู่สมรส ที่มีการจดทะเบียนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ต้องมีสำเนาเอกสารยืนยัน และ ถ้าคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องมีสำเนาเอกสารแสดงบตัวของคุ๋สมรสทั้งหมดแนบมาด้วย

หลักฐานแสดงรายได้ของญาติ

 • กรณีเดินทางกับญาติพี่น้องสามารถใช้ข้อมูลของญาติที่ร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมหลังสือรับรองความเป็นญาติ หรือ ถ้าญาติเป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลที่มีรายได้ แต่ไม่ได้เดินทางไปด้วย สามารถใช้อ้างอิงแทนกันได้

สูติบัตรและทะเบียนบ้าน

 • กรณีผู้ที่เดินทางเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี จะต้องมีหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ของพ่อ และ แม่ ที่ร่วมเดินทางไปด้วย โดยจำเป็นจะต้องช้สูติบัตรร่วมกับทะเบียนบ้านที่อ้างอิงถึงชื่อพ่อและแม่

จดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง

 • กรณีผู้เดินทางเป็นเด็ก ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ และ ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดามารดาร่วมกัน ผู้ปกครองที่เป็นบิดา หรือ มารดา ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยทั้งหมดต้องลงชื่อในจดหมายยินยอมที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักเขต

เอกสารรับรองการศึกษา

 • กรณีที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ที่สังกัดอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานอื่นๆ

แผนการเดินทาง

ให้คุณทำแผนการเดินทางของคุณในช่วงที่คุณเดินทางไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าในแต่ละวันคุณจะเดินทางยังไง เดินทางด้วยอะไร และ เดินทางไปเที่ยวที่เมืองไหนบ้าง สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหน พักที่ไหน โดยแผนการท่องเที่ยวทั้งหมด จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

ใบปะหน้า

ให้คุณทำการเขียนใบปะหน้า ของเอกสาร โดยสรุปของการยื่นขอวีซ่า ยกตัวอย่างเช่น วันและเวลาการเดินทาง สถานที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยว และ รายการ ให้อธิบายแบบสั้นๆ ถึงเอกสารดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

สัญญาเช่า/สัญญากู้บ้าน/ผ่อนรถ

เอกสารประกอบเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่มีภาระผูกพันกับฐานที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้สถานทูตมั่นใจว่าคุณจะกลับมาอย่างแน่นอน

บทความเพิ่มเติมสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซื้อบัตรโดยสาร Swiss Travel Pass ราคาพิเศษ

บัตร Swiss Travel Pass ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เที่ยว 7 วันในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยบัตร Swiss Rail Pass

10 สถานที่เที่ยว Switzerland ไปได้ง่ายๆ แค่มีบัตร Swiss Travel PassRELATED ARTICLES
- Advertisment -แจกส่วนลดลูกค้าใหม่ Makro Pro สมัครบัตร UOB Privi Miles รับ 7,500 คะแนน สมัครบัตร UOB Lady’s Card สมัครบัตร UOB Lady’s Card สมัครบัตร AMEX รับ 150,000 คะแนน สมัครบัตร AMEX สมัครบัตร KTC สมัครบัตร KTC

Most Popular

Recent Comments