วิธีการขอวีซ่า ท่องเที่ยวที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ (แบบละเอียด)

ขั้นตอนการขอ วีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับการขอวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย ที่มีความต้องการจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั้นจะเป็นการขอวีซ่า ที่มีชื่อว่า “วีซ่าเชงเก้น” เป็นวีซ่าแบบพำนักในระยะสั้นๆ เท่านั้น อนุญาตสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านี้ ใช้เดินทางผ่าน หรือ อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ กลุ่มประเทศเชงเก้น ประเทศอื่นๆได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สูงสุดคือ 3 เดือน หรือ 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท พำนักระยะสั้น ไม่สามารถยื่นเอกสารคำขอล่วงหน้าเกินกว่า 90วันก่อนการเดินทางได้ แต่ต้องยื่นเอกสารสมัครวีซ่า อย่างน้อย 15 วันตามปฏิทิน ก่อนวันที่คุณจะออกเดินทาง ผู้ที่ขอทำวีซ่านั้น จะต้องทำการจองเพื่อนัดหมายสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า และ ทำการสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

สำหรับคนไทยคนไหนที่กำลังหาวิธีทำ Schengen Visa สำหรับเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนอื่นเลยเราจะแบ่งขั้นตอนในการขอวีซ่า ออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกัน ขั้นตอนแรก จะเป็นขั้นตอนในการขอวีซ่า ส่วนขั้นตอนที่สอง จะเป็นขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร

ขั้นตอนในการขอวีซ่า

1. ให้คุณเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://www.tlscontact.com/th2ch/login.php?l=th เพื่อจะได้ทราบรายการเอกสาร ที่จำเป็นๆสำหรับการยื่นขอวีซ่า รวมไปถึงการทำการนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารกับ TSLcontact พร้อมกับสามารถติดตามใบสมัครการร้องขอวีซ่าได้

หลังจากที่คุณสร้างบัญชีกับทาง TSLconnect แล้วคุณจะได้รับอีเมลตอบกลับ และถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆ มากกว่า 15 วัน จะถูกลบโดยอัตโนมัติ และ คุณจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่เพื่อยื่นเอกสารสมัครวีซ่า

2. หลังจากที่ทำการกรอกอีเมล และ พาสเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเข้าไปสู่หน้าขั้นตอนการสมัครวีซ่า ซึ่งคุณจะได้เห็นหมายเลขอ้างอิง (TSL Contact No.) ให้ทำการบันทึกเอาไว้ เพื่อจะสามารถโทรไปขอเปลี่ยน หรือ เลื่อนวันนัดหมายกับทาง TSL ได้

3. การยื่นขอวีซ่าจะต้องทำด้วยการป้อนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนที่ขอวีซ่า

กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่นข้อมูลการเดินทาง, ประวัติการยื่นขอวซ่า, ข้อมูลตัวเลือก, ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป

เมื่อกรอกครบแล้วให้ทำการกดบันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครการยื่นขอวีซ่าออกมา ซึ่งข้อมูลที่เรากรอกลงไปนั้นจะปรากฎในแบบฟอร์ม

*ถ้ามีผู้ร่วมทางท่านอื่น ให้ทำแบบเดียวกันจนครบ เสร็จแล้วค่ยกดยืนยัน **อย่ากดยืนยันก่อนถ้ายังกรอกให้ครบ เพราะว่ากดยืนยันไปแล้ว จะไม่สามารถสมัครเพิ่ม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้สมัครอื่นๆ

เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว ให้ทำการกำหนดการนัดหมายกับ TLScontact โดยเลือกวันและเวลาที่ต้องการ เสร็จแล้วเราก็จะได้รับ E-Mail ยืนยันการนัดหมายโดย TSLcontact

4. การขอวีซ่าเชงเก้น ทุกประเทศจะต้องมีการทำประกันภัยการเดินทาง และต้องมีวงเงินประกัน ไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท แต่ละประเทศยังมีการกำหนดบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับอีกด้วย

5. แต่ละช่องทางการยื่นคำร้องขอวีซ่า จะมีขั้นตอนอธิบายอย่างละเอียด คุณสามารถหารายละเอียดทั้งหมดได้ด้วยตัวคุณเองโดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบที่คล้ายๆกัน ก็คือ จองคิว > กรอกเอกสาร > จัดเตรียมเอกสาร และ หลักฐาน > ยื่นเอกสาร และ เก็บข้อมูลชีวภาพ > เรียกสัมภาษณ์ > รอฟังผลการพิจารณา > รับหนังสือเดินทางคืนพร้อมผลการขอวีซ่า

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น

หลักฐานสำคัญ

 1. เอกสารคำร้องขอ เอกสารที่คุณจะต้องพิมพ์ออกมา หรือ กรอกเรียบร้อยแล้ว
 2. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป) และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. สำเนาเอกสารแสดงตัว ได้แก่สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาอื่นๆ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ภาพถ่าย ต้องไม่ยิ้ม และ ไม่มีเส้นผม หรือ อุปกรณ์ใดๆ บังใบหน้า และ ดวงตา
 5. ประกันภัยการเดินทาง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการประกันภัยระหว่างการเดินทาง โดยจะต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท (30,000 ยูโร) และ ต้องทำกับบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การยอมรับเท่านั้น
 6. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ต้องเป็นตั๋วเครื่องบิน ที่เดินทางจากประเทศไทย ไปยังประเทศสมาชิกเชงเก้น และ ต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 7. ใบยืนยันการจองโรงแรม ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศสมาชิกเชงเก้น และ มีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น
 8. ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟ เนื่องจากต้องใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปที่ใช้ระบบรถไฟเป็นหลัก หากไม่มีต้องอธิบายแผนการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าคุณได้วางแผนการเดินทางอย่างไร

หลักฐานสำคัญ ในกรณีมีรายได้เป็นของตัวเอง

เอกสารรับรองการทำงาน

 • กรณีเป็นพนักงาน ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีข้อมูลชื่อองค์กรที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันเริ่มทำงาน และ ควรมีการระบุจุดหมายปลายทางช่วงวันเดินทาง จนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศ
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้า หรือ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

รายการเดินบัญชีเงินฝาก

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ปรับรายการเดินบัญชีถึงปัจจุบันถึงย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ควรมีเงินฝากที่เพียงพอต่อการแสดงให้เห็นว่าสามารถพำนักอยู่ในยุโรปได้อย่างไม่มีปัญหา ทาง Bookings.co.th แนะนำว่าคุณควรจะแสดงเงินฝากเกิน 50,000 บาท ขึ้นไป หรือขอรายการ เดินบัญชีที่ได้รับการประทับตราจากธนาคาร หรือ ขอเอกสารแสดงข้อมูลทางบัญชี การันตีเงินฝากของคุณเป็นภาษาอังกฤษ

สลิปเงินเดือน

 • กรณีมีรายได้เป็นประจำ ให้แนบสลิปย้อนหลัง 6 เดือน โดยยอดเงินสุทธิในสลิปจะต้องสอดคล้องกับรายการเดินบัญชีเงินฝากด้วย

หลักฐานสำคัญ กรณีไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง

หลักฐานแสดงรายได้ของคู่สมรส

 • กรณีเป็นคู่สมรส ที่มีการจดทะเบียนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ต้องมีสำเนาเอกสารยืนยัน และ ถ้าคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องมีสำเนาเอกสารแสดงบตัวของคุ๋สมรสทั้งหมดแนบมาด้วย

หลักฐานแสดงรายได้ของญาติ

 • กรณีเดินทางกับญาติพี่น้องสามารถใช้ข้อมูลของญาติที่ร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมหลังสือรับรองความเป็นญาติ หรือ ถ้าญาติเป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลที่มีรายได้ แต่ไม่ได้เดินทางไปด้วย สามารถใช้อ้างอิงแทนกันได้

สูติบัตรและทะเบียนบ้าน

 • กรณีผู้ที่เดินทางเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี จะต้องมีหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ของพ่อ และ แม่ ที่ร่วมเดินทางไปด้วย โดยจำเป็นจะต้องช้สูติบัตรร่วมกับทะเบียนบ้านที่อ้างอิงถึงชื่อพ่อและแม่

จดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง

 • กรณีผู้เดินทางเป็นเด็ก ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ และ ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดามารดาร่วมกัน ผู้ปกครองที่เป็นบิดา หรือ มารดา ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยทั้งหมดต้องลงชื่อในจดหมายยินยอมที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักเขต

เอกสารรับรองการศึกษา

 • กรณีที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ที่สังกัดอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานอื่นๆ

แผนการเดินทาง

ให้คุณทำแผนการเดินทางของคุณในช่วงที่คุณเดินทางไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าในแต่ละวันคุณจะเดินทางยังไง เดินทางด้วยอะไร และ เดินทางไปเที่ยวที่เมืองไหนบ้าง สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหน พักที่ไหน โดยแผนการท่องเที่ยวทั้งหมด จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

ใบปะหน้า

ให้คุณทำการเขียนใบปะหน้า ของเอกสาร โดยสรุปของการยื่นขอวีซ่า ยกตัวอย่างเช่น วันและเวลาการเดินทาง สถานที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยว และ รายการ ให้อธิบายแบบสั้นๆ ถึงเอกสารดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

สัญญาเช่า/สัญญากู้บ้าน/ผ่อนรถ

เอกสารประกอบเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่มีภาระผูกพันกับฐานที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้สถานทูตมั่นใจว่าคุณจะกลับมาอย่างแน่นอน

บทความเพิ่มเติมสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซื้อบัตรโดยสาร Swiss Travel Pass ราคาพิเศษ

บัตร Swiss Travel Pass ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เที่ยว 7 วันในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยบัตร Swiss Rail Pass

10 สถานที่เที่ยว Switzerland ไปได้ง่ายๆ แค่มีบัตร Swiss Travel PassAbout Ordinary-Man

Check Also

วิธียกเลิกการจอง Agoda ให้ได้เงินคืนเต็มจำนวน

ยกเลิก Agoda ยังไงให้ได้เงินคืนเต็มจำนวน

ยกเลิกการจอง Agoda ยังไง ให้ได้เงินคืน? จากประสบการณ์ที่ได้ขอคืนเงินจากโรงแรมที่ญี่ปุ่น ในช่วงไวรัสโคโรนา สำหรับวิธีการที่ใช้ขอเงินคืนค่าจองโรงแรง ที่ได้ทำการจองล่วงหน้าไปกับทางเว็บไซต์ Agoda ที่เขียนขึ้นมาก็เพราะ “คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์” ให้กับเพื่อนๆที่กำลังวางแผนยกเลิกทริป ที่ได้จ่ายเงินค่าที่พักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใครที่ทำการจองผ่าน Booking ...

CLOSE
CLOSE